لیست دوره های بهبودگستران نیکو اندیش

مدیریت خرید و تدارکات

 • اصول کارپردازی عمومی و تخصصی
 • مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها
 • روش های علمی انتخاب بهینه و خرید ماشین آلات و تجهیزات
 • اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان
 • برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات
 • اصول، فنون و هنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده
 • مدیریت زنجیره تامین SCM
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامین مبتنی بر استاندارد ISO 28001:2007
 • اصول طراحی و تهیه درخواست پیشنهاد RFP
 • اصول انبار داری و مدیریت انبار
 • کدینگ کالا
 • اینکوترمز 2010
 • مدیریت فروش و مشتری
 • مدیریت استراتژیک بازاریابی
 • بازاریابی و مدیریت بازار
 • برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات اثر بخش
 • بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی
 • تکنیک ها تله مارکتینگ

 

مدیریت فروش

 • ساخت نام تجاری Brand Management
 • اصول، فنون و هنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده
 • توسعه مهارت های فروش حرفه ای
 • روانشناسی فروش و ارتباط آن با هوش هیجانی
 • مهندسی فروش و فروش های حضور
 • مدیریت شکایت مشکتریان CSM بر اساس ISO 10002:2010
 • مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 • پایش و اندازه گیری رضایت مشتری CSM مبتنی بر استاندارد ISO 10004:2004
 • مدیریت تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد راهنمای ISO 10017
 • روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری
 • سمینار طرح تکریم ارباب رجوع
 • حقوق اسناد تجاری
 • حقوق قراردادها
 • ابعاد حقوقی پیمان
 • اصول مکاتبات بازرگانی بین المللی به زبان انگلیسی
 • اصول اداره جلسات مذاکره با طرف های خارجی به زبان انگلیسی
تکنیک های مهندسی در مدیریت

 • دوره جامع ابزار های نوین مهندسی کیفیت
 • طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP
 • کنترل آماری فرآیندSPC
 • فرآیند تایید قطعه تولیدی ppap
 • تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
 • تجزیه و تحلیل حاالت خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA
 • مدیریت هزینه های کیفیت COQ
 • توسعه عملکرد کیفیت QFD
 • solving problem تکنیک های حل مسئله
 • طراحی آزمایش ها DOE 45
 • خطا ناپذیر سازی YOKE POKA
 • مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالبیراسیون مبتنی بر استاندارد ISO 1001 2:2003
 • ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیریM.U.E
 • بهبود مستمر فرآیند CIP
 • DEFECT ZERO سطح نقص صفر
 • متدولوژی تهیه مدارک فنی تکوین محصول(SQA- Survey plan
 • فنون آماری و تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد  ISO/TR 10017:2003
 • ابزار های هفتگانه آماری
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • آشنایی با آمار مهندسی
 • روش های نمونه گیری و بازرسی
 • statistica__ spss __ Minitab آشنایی با نرم افزار های آماری
 • اقتصاد مهندسی و ازریابی طرح ها
 • ظرفیت سنجی خطوط تولید بر اساس مطالعه کار و زمان

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد 2007ohsas18001:
 • سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد 2007 ohsas18001: تحت اعتبارIRCA
 • کنترل عملیات ایمنی ،بهداشت حرفه ای و زیست محیطی در HSEوIMS
 • مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست MS – HSE
 • سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست MS – HSE
 • مدیریت HSE پیمانکاران – ایمنی پروژه
 • دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
 • آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استاندارد های 2000ISO15544: و 1999ISO13702:
 • تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ،جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی RISK ASSESSMENT
 • تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17777:2000
 • مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم HAZOP
 • مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد 2007ohsas18001:
 • سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد 2007 ohsas18001: تحت اعتبار IRCA
 • کنترل عملیات ایمنی ،بهداشت حرفه ای و زیست محیطی در HSEوIMS
 • مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست MS – HSE
 • سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست MS – HSE
 • مدیریت HSE پیمانکاران – ایمنی پروژه
 • دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
 • آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استاندارد های 2000 ISO15544:و 1999ISO13702:
 • تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ،جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی RISK ASSESSMENT
 • تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17777:2000
 • مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم HAZOP

اداری، مالی ، قراردادها

 • اصول و مفاهیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI
 • دوره جامع فیدیک- قراردادهای عمرانی بین المللی
 • اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل به زبان انگلیسی
 • اصول اداره جلسات مذاکره با طرف های خارجی به زبان انگلیسی
 • اصول، قوانین و مقررات مالی پیمان و شرایط عمومی قراردادها
 • قراردادهای پیمانکاری و بررسی روابط بین کارفرما و پیمانکار
 • حقوق قرادردادها
 • انواع قراردادها
 • ابعاد حقوقی پیمانها
 • آشنایی با قوانین و مقررات مالی
 • مسائل حقوقی، تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به آن
 • حقوق کار و تامین اجتماعی
 • آنالیز قیمت
 • نحوه برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی معامالت دولتی
 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق تجارت
 • حقوق اسناد تجاری
 • سمینار اصالح الگوی مصرف
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • مدیریت اسناد، کنترل مدارک و اصول بایگانی
 • اصول مکاتبات اداری
 • آموزش روسای دفاتر مدیران
 • اصول آداب، تشریفات و پذیرایی
 • اصول حسابداری
 • استانداردهای حسابداری
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری مدیریت
 • صورت های مالی تلفیقی
 • حسابداری مقدماتی
 • حسابداری تکمیلی
 • حسابداری شرکت ها
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری پیمانکاری
 • بودجه بندی جامع
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • اصول تنظیم و کنترل بودجه
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • مدیریت ریسک در سرمایه گذاری
 • حسابداری فروش
 • حسابداری اموال
 • حسابداری خرید

مدیریت کیفیت

 • مهندسی مجدد فرایند ها BPR
 • مدیریت فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی
 • تفکر سیستمی
 • تکنیک های ارتقاء بهره وری
 • نظام آراستگی محیط کار S5
 • مدیریت جامع کیفیت TQM
 • جاری سازی استراتژی ها با استفاده از BSC
 • بهینه کاوی سیستماتیک Benchmarking
 • آشنایی مدل servqual شاخصی برای ارزیابی خدمات
 • مدیریت پروژه مبنتی بر استاندارد 2003ISO10006:
 • راهنمایی برای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2001:10013TR/ISO
 • آشنایی با ارزیابی مالی برند ISO10668
 • تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی براستاندارد 2008ISO9001
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2008:9001 ISo
 • سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2008 ISO9001: تحت اعتبار IRCA
 • مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویکردمدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2009ISO9004:
 • تحقق منافع مالی و اقتصادی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2006ISO10014:
 • فنون ارزیابی و اندازه گیری بلوغ سازمانی مبتنی بر استاندارد 2006ISO10014
 • به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خود رو مبتنی بر استاندارد  ISO/TS 16949:2009
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2009
 • تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • سر ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS تحت اعتبار IEMAو IRCA
 • سیستم کنترل مدیریت
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO/TS 29001:2010
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد 2005:22000 ISO
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد 2005ISO22000:
 • سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد 2005ISO22000:
 • راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات آموزشی 2007IWA2:
 • راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های دولتی 2005IWA4:
 • دوره جامع تربیت مشاوره سیستم مدیریت کیفیت
مدیریت استراتژیک

 • سمینار هدف گذاری استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک
 • جاری سازی استراتژی های با استفاده ازbsc
 • ابزارهای تجزیه وتحلیل عوامل داخلی وخارجی
 • مدیریت تغییروتحول سازمانی
 • مدیریت ریسک استراتژی ها
 • ارزیابی عملکرد استراتژیک
 • تدوین اثربخش طرح تجاریplan business
 • مدل های انتقال تکنولوژی
 • قراردادهای انتقال تکنولوژی
 • ممیزی و ارزیابی تکنولوژی
 • مدیریت دانش
 • سازمان های یادگیرنده
 • نگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیرTPM
 • قابلیت اطمینان
 • مهندسی ارزش VE
 • نظام آراستگی محیط کارS5
 • مدیریت ریسک عمومی مبتنی بر استاندارد2009ISO31000:

تعالی سازمان

 • تشریح معیار های مدل2010EFQM-
 • سمینار آشنایی با تغییرات مدل سرآمدی2010EFQM
 • تربیت ارزیاب بر اساس مدل2010EFQM
 • خود ارزیابی بر اساس مدل2010EFQM
 • متدولوژی های اولویت بندی و مدیریت پروژه های بهبود
 • تدوین اظهار نامه تعالی سازمانی
 • رهبری و نقش آن در تعالی سازمانی
 • مدیریت استراتژیک و نقش آن در تعالی سازمانی
 • مدیریت عملکرد و نقش آن در تعالی سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی در مدلEFQM
 • مدیریت زنجیره تامین در مدل EFQM
 • مدیریت مالی در مدلEFQM
 • مدیریت دارایی های فیزیکی در مدلEFQM
 • مدیریت تکنولوژی در مدلEFQM
 • مدیریت اطالعات در مدلEFQM
 • مدیریت دانش در مدلEFQM
 • مدیریت بهبود فرایند ها در مدل EFQM
 • مدیریت ارتباط با مشتر در مدل EFQM

مدیریت منابع انسانی

 • مدیریت منابع انسانی HRM
 • مدیریت عملکرد
 • مدیریت عملکردوی ژه فعالیت های تولیدی وصنعتی
 • مدیریت عملکردوی ژه فعالیت های پژوهشی وتحقیقاتی
 • مدیریت عملکرد ویژه فعالیت های ستادی وخدماتی
 • ارتقاء مهارت های رهبری
 • مهارت های زندگی
 • اصول برقراری ارتباط موثر
 • مدیریت کار گروهی و تشکیل جلسات
 • آشنایی با متدولوژی D8
 • مدیریت زمان
 • مدیریت ادعا
 • مربی گری
 • ارزیابی وپرورش استعدادها
 • طراحی مدل شایستگی سازمانی (شایسته سالاری)
 • برنامه ریزی جانشینی-تشریح مبانی ومفاهیم
 • طراحی مدل ارزیابی وسنجش مهارت ها
 • طراحی مدل تست مهارت های ذهنی
 • طراحی مدل تست مهارت های ادراکی وارتباطی
 • طراحی مدل تست مهارت های رهبری
 • طراحی مدل تست مهارت های کار تیمی
 • طراحی مسیر رشدشغلی کارکنان -کارراهه شغلی
 • مدیریت خالقیت- شناسایی نبوغ وبرنامه ریزی رشد
 • کلینیک حل مسئله ونقش آن در مدیریت ابهام در تصمیم گیری ها
 • مدیریت حقوق ودستمزد
 • مدیریت کارگزینی وپرسنلی
 • مدیریت فرهنگ سازمانی
 • باز خور360درجه
 • سمینار الگوهای مدیریت مشارکتی
 • سمینار نظام پیشنهادات
 • ابزارهای مدیریت موثر آموزش مبتنی براستاندارد1999ISO10015:
 • متدولوژی جدید نیاز سنجی آموزش
 • الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش
مدیریت پروژه

 • تکنیک ها ومهارت های ارزیابی وممیزی سازمانی
 • اصول ،فنون وهنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده
 • تهیه گزارشات وسخنرانی موثر
 • سمینار آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه
 • مدیریت پروژه مبتنی براستاندارد 2008PMBOK:
 • مدیریت پروژه مبتنی براستاندارد2003ISO10006:
 • دوره جامع آمادگی PMP
 • برنامه ریزی وکنترل پروژه
 • تکنیک ارزش حاصله EV
 • آشنایی با نرم افزار MSP
 • آشنایی با نرم افزار primavera
 • مدیریت ریسک درپروژه ها
 • مدیریت تدارکات وقراردادهای پروژه
 • بلوغ وتکامل مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور
 • الگوهای شایستگی مدیریت پروژه
 • مدیریت سبد پروژه ها
 • اخالق حرفه ای در مدیریت پروژه ها
 • آشنایی با مدل ملی تعالی پروژه -کسب آمادگی برای شرکت در جایزه ملی مدیریت پروژه تکنیک ها ومهارت های ارزیابی وممیزی سازمانی
 • اصول ،فنون وهنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده تهیه گزارشات وسخنرانی موثر
 • سمینار آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه
 • مدیریت پروژه مبتنی براستاندارد 2008PMBOK:
 • مدیریت پروژه مبتنی براستاندارد2003ISO10006:
 • PMP دوره جامع آمادگی 251
 • برنامه ریزی وکنترل پروژه 252
 • EV تکنیک ارزش حاصله 253
 • MSP آشنایی با نرم افزار 253
 • primavera آشنایی با نرم افزار
 • مدیریت ریسک درپروژه ها
 • مدیریت تدارکات وقراردادهای پروژه
 • بلوغ وتکامل مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور
 • الگوهای شایستگی مدیریت پروژه
 • مدیریت سبد پروژه ها
 • اخالق حرفه ای در مدیریت پروژه ها
 • آشنایی با مدل ملی تعالی پروژه -کسب آمادگی برای شرکت در جایزه ملی مدیریت پروژه

مدیریت عمومی

 • اصول مدیریت وسرپرستی
 • تفکرسیستمی
 • تئوری های نوین سازمان ومدیریت
 • سمینار مدیریت در هزاره سوم
 • مدیریت تصمیم گیری
 • تکنیک های تصمیم گیری برای مدیران
 • فنون طرح ریزی ساختار سازمانی
 • سیستم کنترل مدیریت سمیناراخالق در مدیریت
 • مدیریت تحقیق وتوسعه
 • مدیریت نوآوری
 • کارآفرینی
 • تفکراخالق
 • مدیریت بحران
 • مدیریت زمان
 • مدیریت روابط عمومی
 • مسئولین دفاترمدیریت و منشی گری حرفه ای


دوره های ایمنی و آتش نشانی

 • دوره آموزش عمومی یک روزه اطفای حریق
 • دوره آموزش خودامدادی(اطفای حریق)-امدادنجات-فوریتهای پزشکی
 • دوره آموزش مقدماتی اطفای حریق
 • دوره آموزش نیروی حرفه ای وحرفه ای آتش نشانی(تربیت آتش نشان(
 • دوره آموزش فوریتهای پزشکی
 • دوره آموزش مدیریت بحران
 • دروه تخصصی امدادونجات
 • دوره تخصصی کاردرارتفاع
 • دوره تخصصی عملیات آبرسانی
 • دوره تخصصی فرماندهی عملیات
 • دوره تخصصی عملیات نجات مسدوم درتصادفات
 • دوره تخصصی سیستم های اعالم اطفای حریق
 • دوره تخصصی موادخطرناک(hazmap)
 • دوره تخصصی غواصی با عطای مدرک بین المللی
 • دوره آموزشی ایمنی در انبار
 • دوره آموزشی ایمنی درآزمایشگاه
 • دوره آموزشی ایمنی در بیمارستان
 • دوره آموزشی ایمنی حمل ونقل درکارگاه
 • دوره آموزشی ایمنی برق
 • دوره آموزشی ایمنی درساختمان
 • دوره آموزشی ایمنی در آسانسور
 • دوره آموزشی ایمنی کاربامواد شیمیایی
 • اصول چیدمان  وایمنی انبار
 • پدافند غیرعامل

هم چنین لازم به ذکر است علاوه بر دوره های نام برده شده درجدول ها،شرکت بهبود گستران نیکو اندیش باافتخار اعلام می دارد که درحوزه های آموزشی از قبیل روانشناسی و دوره های تخصصی سازمان ها و شرکت ها آماده اعزام اساتید برترو ارائه محتوای آموزشی می باشد.